“Ny Famadihana sy ny Kristianina� (Tohiny2)

Published on 12:12, 07/21,2006

“Maninona no tsy nofoanan’ny misionera avy hatrany ny Famadihana???”

Fantatsika fa tsy nahalala an’i Kristy fotsiny teo ny Malagasy fa nisy dia nisy tokoa ireo misionera nitondra ny Filazantsara tao amin’ny Nosy malalantsika io ka nitombo isa tsikelikely ny Malagasy Kristianina.

Maninona anefa no tsy nataon’izy ireo votoatin-draharaha haingana ny hanafoanana azy io toy ny fanompoana ireo tapakazo sy ody isan-karazany ary ireo kivatovato ninoan’ny olona sasany fa manjary mbola ampivadian’ny olona amin’ny finoana Kristianina mandraka ankehitriny? Moa dia tena tsy mbola mpino marina daholo ve ireo mbola mamadika sa ahoana marina?

Eo indrindra no itarihako anao handinika kely indray ary hanohy ny fikarohantsika miadana sy amim-paharetana. Alao hery indray ary….

 (tohiny)


"Ny Famadihana sy ny Kristianina" (Tohiny)

Published on 07:48, 07/14,2006

Mety ho sampy  ve izany ny Razana sa tsia???

Raha miainga amin’ireo fomba famaratantsika ny “sampy” notanisaintsika ireo ary; moa ve azo heverina ho toy ny sampy ihany koa ny Razana izay “lazaina” ao amin’ny Famadihana?

Zavatra lehibe loatra ity resahintsika ity ka tsy mety raha mihazakazaka mamaly hoe eny na tsia. Mba tsy ho valin-teny an-kamehana fotsiny no hifampizarantsika eto dia andao aloha hiezahana ho takarina hoe inona moa no mety tena tanjon’ny Razana na ireo Ntaolo namorona ity raharaha ity? Mino aho fa ny fiezahana mamaly an’io fanontaniana io ihany aloha no tokony hiaingana mba tsy hirotoroto foana hiteniteny foana eto isika.

 (tohiny)


“Ny Famadihana sy ny Kristianina�

Published on 04:05, 07/10,2006

“Mifanohitra amin’ny finoana Kristianina ve ny Famadihana?”

Apetraky ny olona matetika io fanontaniana io ary tsy mahagaga izany fa rariny sy hitsiny indrindra. Ary koa satria moa tonga indray ity ny fotoanan’ny Famadihana hoan’ny Malagasy monina ao afovoan-tany. Eo ampieritreretana izany indrindra aho no nanapakevitra hoe tsara raha mba mifampizara kely momba azy ity isika. Tsapako fa mampifamaly mpianakavy maro ity raharaha ity fa indrindra ireo fianakaviana izay tsy Fiangonana tokana no ivavahan’ny tsirairay ka samy manana ny Fiekem-pinoany toy ny Katolika izany na Fjkm na Flm na irony Fiangonana vao teraka taty afara kely irony. Ny tena tsikaritro matetika aloha dia ity farany ity no tena sarotiny amin’ny hoe tsy tokony hamadika intsony rehefa mivavaka fa manompo sampy ny manao Famadihana. Fa moa ary ve mifanohitra amin’ny fampianaran’i Kristy tokoa ity fomba Malagasy iray izay toa lalain’ny maro ity?

 (tohiny)


“Ny Finoana sy ny Finoanoam-poana�

Published on 08:00, 07/04,2006

“Mionona e, izao no lahatra”:

Matetika no ahenoantsika io fomba fiteny io rehefa mamangy fahoriana isika. Fa tsy mifanalavitra loatra amin’izany ny teny fampiasan’ny olona rehefa manoratra irony taratasy filaza-manjo irony hoe : “Sitrak’Andriamanitra ny niantso ny zanany Ranona…”(Il a plu à Dieu, ou bien Dieu a permis que…)

Tsy fanahy iniantsika na ny marimarina kokoa angaha tsy tandritandrintsika (sans nous rendre compte) dia manendrikendrika an’Andriamanitra ho loharanon’ny fahafatesana isika amin’izany.

Fa moa sitrak’Andriamanitra tokoa ary ve ny fahafatesan’ny olona iray? Andriamanitra ve no namorona ny fahafatesana?
 (tohiny)


Ny agnarandray tsa afify

Published on 22:15, 06/23,2006

"Ny agnarandray tsa afify"

Io no anarana nosafidiko homena ity blaogy ity. Tsy ny tanindrazana agny antanana akory no tiako holazaina eto fa ny maha isika antsika fotsiny izao.

Ary koa satria dinidinika momba ny finoana no tiako hifanakalozana aminao eto dia tsara hazava izany fa ny maha "Kristianina" ahy sy ianao no tiako hambara eto amin'ny teny hoe "Ny agnarandray".

 (tohiny)


«Mialoha   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Manaraka»