Manompo sampy ve ny Katolika?

Published on 20:08, 09/04,2006

Sarobabay, izay voa aza tezitra.

Manoloana ireo fitsikerana maro atao ny Fiangonana Katolika izay matetika tsy misy fototra iorenany (sans fondement) heveriko fa tsara raha mba miezaka manome valin-teny mazava sy mahafapo eto isika izay voakasika amin’izany. Ho an’ireo mpitsikera izany dia karazana valin-kafatra sy fanazavana no hiezahantsika haroso azy ireo eto. Ho an’ireo rahalahy sy anabavy katolika kosa dia aoka hazava ny resaka fa tsy maintsy lazaina ihany koa ary tsy maintsy ahitsy tanteraka ireo fomba fivavaka fanaon’ny besinimaro izay manimba endrika ny tena Finoana Kristianina Katolika.  Anisan’ny tsinjovintsika amin’izany ny mba hampazava ny adihevitra ataon’ny mpino katolika amin’ireo hafa finoana ka hitarika ny tsirairay hanao votoatindraharaha ny vavaka hoan’ny firaisan’ny mpino.

 (tohiny)


"Ny Famadihana sy ny Kristianina" (Famintinana)

Published on 17:22, 08/20,2006

« Teny famaranana »

Raha atao bango tokana izay rehetra voalaza izay dia hoy aho hoe tsy ratsy zato isan-jato angamba ny Famadihana ary mety ho azo atao ihany koa ny mampifanindran-dalana azy amin’ny Finoan Kristianina raha haintsika ny miaina ny Finoantsika araka ny nampitan’i Kristy azy (La Foi Chrétienne c’est une affaire d’amour). « Tiava marina tokoa dia ataovy izay tianao hatao » (Aime vraiment et fais ce que tu veux). St Augustin. Hitanao nandritra izay fanazavana lavalava niarahantsika nanaraka izay angamba ny antony mahatonga ahy mandray io teny famaranana io ; afatsy dia hoe angaha tsy te-hahazo fotsiny izao ianao, (à moins d’une mauvaise foi).

 (tohiny)


"Ny Famadihana sy ny Kristianina" (Tohiny 5)

Published on 22:29, 08/10,2006

“Ny anongotsongoana ny maty hono atahorana ny mandevim-belona”

Io ohabolana iray io dia mbola manampy antsika ihany hieritreritra lalina sy hamohafoha ny fisainana hijery akaiky hoe aiza no lesoka mila fanarenana ao amin’ny fiezahana hampifanindran-dalana ny Finoana Kristianina sy ny Famadihana.

Misy teboka vitsivitsy indray ary ireto anasako anao hanohy ny fikarohantsika. Mazava loatra fa tsy ho tapitra mihitsy ity resaka ity raha tiana hotohizana hatrany hilazana izay azo lazaina rehetra. Noho izany indrindra dia hiezaka isika mba tsy hijery eto afatsy izay teboka inoana fa tena lehibe ihany. Raha misy moa ny manontany na ny mametraka hevitra dia mety azo atao ihany ny manohy azy hatrany araka izay tratra sy tsapa fa ilaina ny maha soa azy.

Andao indray ary….

 (tohiny)


"Ny Famadihana sy ny Kristianina" (Tohiny 4)

Published on 04:30, 08/06,2006

"Ny Fanandroana"

Mbola mikasika ny "indro kelin'ny mpandrafitra" ihany ny resatsika eto. Maro moa no mety ho fomba fijery ny teny hoe "Fanandroana", fa raha ny fahitako azy maimaika eto dia hitako fa sarotra ihany ny hanekena azy ity hoe hampifanarahana amin'ny finoana Kristianina.

Eo indrindra no itaritako anao indray hanohy tsikelikely ny fandinihantsika hoe hatraiza ao amin'ny Famadihana tokoa no azo ekena raha mpino Kristianina isika ary hatraiza no tokony hahitsy na tokony havela mihitsy aza.

Alao hery indray ary.

 (tohiny)


"Ny Famadihana sy ny Kristianina" (Tohiny3)

Published on 21:54, 07/28,2006

“Indro kely hoy ny mpandrafitra”

Hatreto dia niezaka nijery ny lafiny mety mahatsara ny Famadihana isika. Izao kosa dia hanao jery kiana ireo rehetra mety ho hadisoana na fanitarana diso toerana isika. Efa nisy santionany ihany lasa tany aloha tany nilazantsika fa misy dia misy tokoa ny “Indro kelin’ny mpandrafitra”. Izany hoe tsy ny atao amin’ny Famadihana rehetra akory dia mety avokoa fa misy dia misy tokoa ny lesoka ary tsy maintsy ahitsy na tsy maintsy avela fotsiny izao satria tsy Kristianina ny minia mikimpy rehefa misy ny tsy maintsy ahitsy. “Tsy i Kristy akory no ho terentsika ho tonga Malagasy, fa isika Malagasy no tokony hiezaka ho tonga tena Kristianina”, ka aoka tsy hisitrisitrika ao ambanin’ny hoe tsara io e, kolontsaina io e, fa misy dia misy tokoa araka ny hevitro ny kolon-tsaina tsy afaka hifanindran-dàlana loatra amin’ny fampianaran’ny Evanjely ka mila ahitsy tsikelikely.

 (tohiny)


«Mialoha   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Manaraka»