Maty noho ny finoany!

Published on 10/21,2008

Raha misy ny faratapony amin’ny fijoroana ho vavolom-belona amin’ny maha mpino kristianina dia inoako marimarina fa tsy misy mihoatra ny fanolorana ny aina noho izany finoana izany. Io ilay antsointsika amin’ny fiteny mahazatra hoe “Maty maritiry”.

Rehefa tonga amin’izay dingana izay ny mpino iray dia heveriko fa efa tena lasa fiainany tokoa ny Tompo fa tsy Andriamanitra mpamonjy voina (dépaneur) fotsiny ihany. Mbola maro tokoa mantsy indrisy ny manana fifandraisana amin’Andriamanitra toy ny mifandray amin’ny pompier sy ny polisy ka rehefa sendra ny sarotra ihany vao mahatsiaro mitodika Aminy fa rehefa manga ny lanitra dia mahavita tena. Ny ataontsika ihany no ataotaontsika hoy Samoela izay. Rehafa may ihany ny ady vao mitodika any Aminy. Dia ataontsika dépaneur tokoa moa Izy raha izay no mbola fifandraisantsika Aminy. Ny manana finoana matotra dia heveriko fa izay tsy afaka manao zavatra iray intsony ka tsy ieritreretany ary tsy iantsoany an’Andriamanitra…

Sarotra hoan’izay tonga amin’izay dingana izay ny hilomano ao anatin’ny ota na dia mety ho solafaka toy ny besinimaro ihany aza izy… Tsy mitovy mantsy ny solafaka amin’ny fahotana sy ny milomano ao amin’ny ratsy tanteraka. Ity farany ity dia efa mionona amin’ny toerana na toetra misy azy ka tsy mahatsapa ny ilàna ny fiovàna intsony…..Efa lasa manana rohim-pihavanana amin’ny fahotana mihintsy ka na dia mety hamono olona izao aza dia efa tsy manenjika azy intsony ny eritreriny…efa lasa normale izay ratsy rehetra mahazatra azy ka milamin-tsaina tanteraka izy….Indrisy misy izany…

Nisy pasitera iray hono nalaza mampiroborobo fiangonana be ka izay tany amindrana azy dia feno mandrakariva ny trano fiangonana. Te-hitsapa ny tena halalin’ny finoan’ny kristianina tao amin’ity fiangonana nisy azy àry ity pasitera iray izay tezitra tamin’ny fandaozan’ny kristianina tany aminy hamonjy ilay malaza mahay mitory teny ka niditra taratara tao ampiangonana izy raha iny nampianatra tsara iny ingahy rapasy malaza mahavory olona.

“Izay tena kristianina dia aza mihetsika fa hotifiriko amin’ity basy ity mba ho tena maritiry tsara araka ny finoanareo” hoy ity ranamana mifono ny lohany (manao cagoule izany) sady narangarangany ny basy teny an-tanany…

Tapitra nitsoaka hono ny “mpino” afatsy ingahy pasitera izay tsy afa-nanoatra sy ireo ray amandreny sasantsasany efa tsy manana hery firy hoenti-miriotra mafy intsony ary ireo manana aretim-po ka tsy afa nihetsi-mahery…

Teo dia nesorin’ilay pasitera ny saron-dohany ary nariany ilay basin-jaza kilalao teny an-tanany ka hoy izy hoe: “Tohizo pasitera ny fanompoam-pivavahana fa nivoaka daholo ny mpihatsaravelatsihy fa isika tena te-ho kristianina no sisa.”!!!

Mampieritreritra izany o!!! Impiry tokoa moa ny mpitory teny no lasa mitory Tena ka manangona ny olona hanodidina azy fa tsy manampy azy ireo kosa ho MPIANATR’I KRISY, hany ka ny vokatra tsy lalim-paka fa ny “lazany ro magneohoeo madigna”…. Dia mba tsa ho toy izany anie isika sy ny mpitondra ny Fiangonantsika…

Tonga dia salamà eee Se afara koa


Trackback URL

https://blaogy.com/trackback.php?id=5442

Leave a Reply

One Response to Maty noho ny finoany!