Ny Baiboly sy ny Telephone portable

Published on 10/11,2008

  Naharay email tamin’ny namako anankiray aho andro vitsivitsy lasa izay ary lasa ny saina nandinika ity fifampizarana kely nataona Eveka Camerounais iray nalefany tamiko. Efa mba ela ihany no nieritreretan’ny tena ny zavatra toy itony fa rehefa misy olon-kafa milaza azy moa ny zavatra iray dia mainka koa manainga ny fisainana sy manery ny tena hiato sy handinika misimisy kokoa. Resaka momba ny fiainan’ny Kristianina andavan’andro sy ny fiainany ny Tenin’Andriamanitra moa ilay izy. Tsapa ary tsy iadiankevitra tokoa mantsy fa ny tsy fahampian’ny ezaka ataon’ny tsirairay hamaky ny Baiboly no mahatonga ny finoana tsy tena ho latsa-paka ka zary kristianina anarana ny maro an’isa. Raha mba nataontsika toy ny fifandraisantsika amin’ny tontolon’ny Finday tokoa mantsy na ireo zavatra moderina amin’izao ka tsy afa-miaina intsony isika raha tsy misy azy dia inoana sy tsy isalasalana fa ho zavatra hafa noho izao iainantsika izao ny tontolo ifamoivoizantsika ankehitriny.

Diniho tokoa ange e!!!

Alaivo sary antsaina tokoa anie raha tao ka ataontsika toy ny ampiasaintsika ny telephone portable ny fampiasantsika ny Baiboly!

Raha toa ka entintsika manaraka antsika mandrakariva ao anaty kitapo kely fitondrana ny atotan-taratasy tsy misaraka amintsika ireny, na afatotra eo amin’ny andilana amin’ny fehikibo toy ny fitondrantsika ny portable ireny na ao anaty paosin’ny palitao na akanjo mafana?

Raha jeren-tsika isan-tsitaitaika mandritry ny andro toy ny portable rehefa hijery sao misy sms iny isika ?

Raha toa ka miverin-dalana mihitsy isika raha sendra hadino any antrano izy eo ambony birao ?

Raha ampiasaintsika izy handefasana hafatra matetika any amin’ny namantsika ?

Raha toa ka tena ampiasaintsika lalandava izy ka zary toa tsy afa-miaina intsony isika raha tsy misy azy ?

Raha toa ka omentsika ny zanantsika izy mba hoan’ny sécuritén’izy ireo sy mba hahafahantsika mifandray amin’izy ireo mandrakariva ?

Raha toa ka entintsika mivahiny izy mba hitsinjovana ny tranga mety hilàntsika vonjy na fanampiana eny andala eny ?

Raha toa ka vantany vao misy loza mananontanona na loza manambana iny dia izy avy hatrany no raisin’ny tanantsika voalohany ?

  « Aoka ho eo ambavanao lalandava ny teninin’ny Lalàna »   Jos 1,8.

Tsy tokony ho hadinontsika anefa fa ny Baiboly dia tsy mba toy ny telephone portable fa izy dia misy réseau lalandava na aiza na aiza alehantsika ka azontsika atao mandrakariva ny manokatra azy na aiza na iza misy antsika.

Tsy misy hampitebiteby antsika ny resaka vidina credit satria efa naloan’i Kristy avokoa  ny facturen-tsika rehetra ary ny crédit dia tsy lany mandrakizay.

Manampy an’izany : ny fifandraisana tsy tapaka na oviana na oviana ; ny bateria dia feno mandrakizay mandrakizay….

« Ataovy ao am-ponao ny Teny » Job 22, 22.

“Tadiavo ny Tompo dia ny mbola mety ho hitanao Izy, antsoy Izy dia ny mbola akaiky.” Izaia 55,6.

 

 


Trackback URL

https://blaogy.com/trackback.php?id=5380

Leave a Reply

One Response to Ny Baiboly sy ny Telephone portable